Algemene voorwaarden

null

Voorwerp

Behoudens andersluidend schriftelijk beding tussen partijen, regelen deze algemene contract- en factuurvoorwaarden de contractuele verhouding tussen JESSENHOFKE, Jessenhofstraat 8 B-3511 Kuringen-Hasselt (hierna JESSENHOFKE), hebbende als hoofdactiviteit de verkoop van bier.

Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering, in het bijzonder De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestelling

Na ontvangst door JESSENHOFKE van een bestelling ontvangt de klant zijn schriftelijke orderbevestiging tevens dienstig als factuur. De bijzondere alsook de algemene contract- en factuurvoorwaarden worden de klant schriftelijk medegedeeld, hij wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard. Bestellingen via de website van JESSENHOFKE geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. JESSENHOFKE behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren.

Verzakingsbeding

De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst, op voorwaarde dat: 1. De klant tijdens de voormelde termijn van 7 werkdagen JESSENHOFKE schriftelijk per aangetekend schrijven in kennis heeft gesteld van zijn verzaking op het volgende adres: Jessenhofstraat 8 B-3511 Kuringen-Hasselt , én 2. De klant als leveringsdatum van de goederen een datum heeft gekozen die NIET ligt binnen een termijn van 7 werkdagen.

Levering

De levering geschiedt binnen de 30 dagen na ontvangst van een volledig en correcte bestelling, tenzij anders vermeld bij de tekoopaanbieding of op de orderbevestiging. Leveringen die op verzoek van de klant geschieden op onbewaakte plaatsen (schuren, garages, in de tuin, ..) als ook bij buren of kennissen gebeuren op uitsluitende verantwoordelijkheid en risico van de klant. De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de aflever-/vrachtbon te ondertekenen. Na aftekening is hier geen discussie meer over mogelijk. De klant is steeds verplicht bij verhuizing JESSENHOFKE hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Betalingsmodaliteiten

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en conform de vermelding op het bestelformulier of zolang de voorraad strekt. De prijzen blijven geldig tot aan de op het bestelformulier vermelde datum, of zoveel langer als door JESSENHOFKE schriftelijk wordt bevestigd aan de klant. JESSENHOFKE kan steeds prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..). Tenzij schriftelijk andersluidend beding, zijn alle facturen integraal contant betaalbaar op de vervaldatum via betaling op een door JESSENHOFKE opgegeven bankrekeningnummer. In geval van gedeeltelijke levering, verbindt de klant zich tot betaling van het reeds geleverde conform de prijszetting op de factuur. Klachten aangaande de factuur dienen per aangetekend schrijven en binnen 8 dagen na factuurdatum aan JESSENHOFKE te worden gemeld. In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het factuurbedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 1% per maand als ook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25€. In voorkomend geval is de klant tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten – zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125€. In geval van ernstige tekortkoming door JESSENHOFKE aangaande haar verbintenissen, is een vergoeding naar gemeen recht verschuldigd met een maximum van de factuurwaarde. Betalingsopdrachten via bank dan wel met kredietkaart geldt slechts als betaling indien en voorzover de bankrekening van JESSENHOFKE werd bijgeschreven. Indien één of meerdere facturen niet of laattijdig betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt JESSENHOFKE zich het recht voor om bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat JESSENHOFKE tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van JESSENHOFKE zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door JESSENHOFKE.

Garantie

Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk bij levering voorbehoud te maken, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens onverwijld doch binnen 7 dagen na levering JESSENHOFKE hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
Indien het geleverde bier niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, staat het deze vrij om het bier te laten ophalen (niet zelf retourneren!) door JESSENHOFKE, onder de volgende voorwaarden:- de klant dient zich schriftelijk in contact te stellen met onze klantendienst (email, post, fax),- de aangeduide datum van drinkbaarheid is nog niet verstreken, – enkel volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor retourname in aanmerking. De klant mag uit slechts één bak maximaal 2 flessen geopend hebben ter degustatie. Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, wordt het reeds betaalde bedrag de klant binnen 30 dagen na ophaling door JESSENHOFKE teruggestort op de door de klant aangeduide bankrekening bij afwezigheid hiervan op de bankrekening die de initiële betaling aan JESSENHOFKE heeft verricht. Let op: de gefactureerde verzendkosten blijven ook bij ophaling van de goederen steeds verschuldigd.

Overmacht

JESSENHOFKE is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat JESSENHOFKE niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Disclaimer

Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen.
Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. JESSENHOFKE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract-en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Hasselt bevoegd naar keuze van JESSENHOFKE.